Házirend

Egyesületi Házirend

 

A Házirend az Egyesület működési területén horgászók, üdülők és vendégek együttélését hivatott szabályozni, aminek jogszabályi alapját a 2013.évi CII. Törvény, és a 133/2013(XII.29) VM rendelet előírásai képezik.

Ennek következtében a Bónom-zugi holtág vizét a törvény halgazdálkodási hasznosítású területnek tekinti, melynek értelmében, a horgászat feltételeinek a javítása elsőbbséget élvez más hasznosítási módokkal szemben. A Házirendünket az ennek való megfelelés érdekében állítottuk össze.  

 

Alapcél:

A zavartalan horgászat feltételeinek biztosítása.

Ennek érdekében a vizünkön és a vízparton minden egyéb tevékenységet csak ennek figyelembevételével szabad végezni.

További cél:

-    a környezet védelme, a vízterület megóvása, a halállomány megőrzése és

      védelme, valamint a vízparti üdülő vagy telektulajdonosok, és a vendégek

       nyugodt pihenéséhez való jogának biztosítása.

-    a felüdülés, és a természeti környezettel való összhang megteremtése

Céljaink teljesülése érdekében a vízparti tartózkodás során, ennek érvényesülnie kell, ezért azt indokolatlanul senki nem zavarhatja. A kiabálást, és a technikai eszközök túl hangos működtetését kerülni kell. Elvárás, hogy minden holtágunkon tartózkodó személy kultúrember módjára viselkedjen, tartsa be szabályainkat és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató beszédstílustól.

Az Egyesület vezetése mindenkitől elvárja a Házirend pontjainak betartásán túl, az írott és íratlan magatartási és etikai normák betartását!

 

Előírások és szabályozások:  

 

1.  A Bónom-zugi holtág területén fürdeni tilos!

2. A csónakhasználat a napi, a heti és az éves gyermek területi, valamint a kedvezményezett éves területi engedéllyel rendelkezőknek horgászat céljára nem megengedett.  

     Ezen személyek, illetve az üdülővendégek számára a csónakázás napközben 10 –     17 óráig engedélyezett!

   Az Egyesület tagjai részére a csónakhasználat napkeltétől napnyugtáig       megengedett.

 

3. Robbanómotoros csónakmotor, valamint a vízibicigli használata tilos! A csónakokat evezőlapáttal vagy elektromos motorral szabad működtetni, a jogszabályokban megfogalmazott előírások betartása mellett. (57/2011. (XI. 22.) NFM r., 2000. évi XLII. Tv.)

  Kézi meghajtású csónakot 14. életévét, gépi meghajtású csónakot 17. életévét betöltött személy vezetheti. További feltétel, hogy a csónakot vezető személy tudjon úszni, rendelkezzen vezetői gyakorlattal és ismerje a vízterület sajátosságait.

  A vízterület vadvíz! Változatos mederalakulatokkal, sávosan változó vízhőmérséklettel rendelkezik, vize mély, átlátszatlan, sérülést okozó víz alatti tereptárgyak előfordulhatnak benne, ezért csónakázás közben a fokozott elővigyázatosság indokolt.

 

  Kiskorú gyermek csak felnőtt felügyeletével, úszni nem tudó személy csak

  mentőmellénnyel ülhet a csónakban. Csónakonként csak a csónak teherbírásának megfelelő számú személy tartózkodhat. Alkoholos befolyásoltság alatt álló személy részére a csónakázás nem megengedett. Viharos időben a csónakhasználat tilos!

  A csónakhasználati korlátozások alól kivételt képez az Egyesület tulajdonát képező csónak, mely elektromos motorral felszerelve ellenőrzési céllal, illetve egyesületi érdekből, az egyesület elnöke által feljogosított személy számára, a nap 24 órájában, korlátlanul használható.

 

  Mivel vízterületünkön céljaink szerint és a törvény értelmében is a horgászatnak teljes-

  körű elsőbbséggel kell rendelkeznie, ezért a szabadidős tevékenységként folytatott

  csónakázás csak tagjaink, illetve vendégeink horgászatának zavarása nélkül lehetséges.

  A csónakázóknak nagy figyelmet kell fordítani a bevetett horgászkészségekre.

  Amennyiben a horgász jelzi, hogy a csónakázók zavarják a horgászatot, a

  csónakázóknak haladéktalanul irányt kell változtatniuk, vagy a csónakázási

  tevékenységet abba kell hagyni.

 

 4. A zavartalan pihenés érdekében a robbanómotoros fűnyíró és vízszivattyú   működtetését, valamint a nagy zajjal járó tevékenység folytatását március 15 és október 15 között lehetőleg ne a hétvégeken végezzék.

 

 5. Az egyesület tagjai tartoznak a KÖZGYŰLÉS által elfogadott Házirendet        megismerni, azt elfogadni, és az abban foglaltakat családtagjaikkal, kedvezményezettjeikkel, vendégeikkel megismertetni és betartatni!

 

   Üdültetést végző tagok az üdülő jól látható részén kötelesek a Házirendet kifüggeszteni, és gondoskodni arról, hogy vendégeik az üdülés megkezdésekor elolvassák, azt megfelelő módon értelmezzék.

 

Azon vízparti telektulajdonosok részére, akik nem tagjai az egyesületünknek, a házirend betartása szintén kötelező, ellenkező esetben az Egyesület bérleményében lévő holtágat semmilyen célból nem vehetik igénybe. Őket az Egyesület vezetősége tájékoztatja ezen feltételekről.

 

6. Az Egyesület tagjai tudomásul veszik azt, hogy a Házirend előírásainak be nem      tartása különböző fegyelmi szankciókat vonhatnak maguk után.

     A fegyelmi felelősségre vonás címzettje a kedvezményezettjére vagy vendégére, vagy egyéb cím alatt horgászatra jogosultra vonatkozólag is, mindig a telek tulajdonosa, illetve az egyesület tagja! (A hatósági intézkedést nem igénylő esetekben)

 

7. A Házirend megsértésével kapcsolatos panaszt – a körülmény és időpont pontos leírásával, és az azt igazoló személyek megnevezésével – az esemény bekövetkezését követő három napon belül, az egyesület vezetése felé a sérelmezettnek írásban jelezni szükséges, melyhez hangfelvétel, fotó stb. is csatolható A bejelentést követő 30 napon belül az egyesület Fegyelmi Bizottsága az ügy tárgyalását megkezdi és a javasolt fegyelmi büntetésről a vezetőséget tájékoztatja. A vezetőség feladata ezt követően a hozott határozat kézbesítése.

 

8. A Bónom-zug területén az üdülés és a horgászat megkezdése előtt mindenki számára kötelező az Egyesületi Horgászrend és Házirend megismerése és betartása!

   A szabályzatok érvényre juttatásáért a telek tulajdonosa, vagy az egyesület tagja a felelős, függetlenül attól, hogy azt valakinek vagy valakiknek ideiglenesen átengedte, kiadta, bérbe adta, vagy más formában hasznosította.

   A telek tulajdonosát távolléte nem mentesíti a felelősségre vonás alól.

 

9. A Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében levő vízterületen horgászat, csónakázás, valamint az üdüléssel összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért az egyesület felelősséget nem vállal.

 

10. Eljárásrend:

 

A Házirendet megsértő tagokkal szemben, amennyiben arra vonatkozó bejelentés érkezik és az bizonyítás nyert, akkor intézkedés annak súlyától függően az Egyesület Fegyelmi Szabályzata alapján történik.

 

Ezeket az intézkedéseket lehetőleg előzze meg az érintettek bevonásával, békéltető elbeszélgetés, és csak ennek eredménytelensége esetén indokolt a szankció, vagy feljelentés alkalmazása.

Nem egyesületi tag esetében amennyiben a fenti békéltetésre nincs lehetőség, de ismert a személy, úgy hatósági feljelentés megtételével kell eljárást kezdeményezni.

 

Az Egyesület közgyűlése, a 6/2021. BVE sz. határozatával a házirendet egységes szerkezetben elfogadta.

 

Csapó László sk.
elnök