Alapszabály

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Az egyesület neve: Bónom-zug Vizéért Egyesület
  2. Az egyesület székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 14.
  3. Az egyesület szervezeti jellege: az egyesület önkéntes tagságon alapuló, önkormányzati elven működő, független társadalmi szervezet, amely önálló jogi személy.
    
 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
  1. A Gyomaendrődi Bónom-zugi holtág üdülési és horgászati lehetőségeinek javítása, az ezzel kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása.
  2. A holtág természetes környezetének védelme, ápolása, a vízterület megóvása.
  3. A holtág menti zártkert- és üdülőtulajdonos tag érdekeinek védelme.
  4. Együttműködés a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási szervezetekkel.
  5. Tevékeny fellépés az orvhalászat, orvvadászat és természetkárosítás ellen, valamint a tagság nyugalmát megzavarókkal szemben.
  6. Közreműködés az üdülőövezet fejlesztésében, ennek érdekében együttműködni a helyi önkormányzatokkal.
  7. A holtág környezetében az infrastrukturális feltételek folyamatos javítása, fejlesztési forráskeresés, értéknövelő közcélú beruházások megvalósítása, Egyesületi Pihenőház üzemeltetése elsősorban a tagság részére, ill. kívülállók részére is kiadható.
  8. Az egyesület összes bevételének egyesületi célra történő hasznosítása.
    
 3. TAGSÁGI VISZONY, TAGSÁGI JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK
  1. Az egyesület tagja lehet minden - külföldi, vagy belföldi - személy, aki a Bónom-zug vízterületén telektulajdonnal vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal (pl. bérleti, haszonélvezeti jog, stb.) rendelkezik, az egyesület alapszabályát elfogadja, az egyesületi tagdíjat, valamint az egyszeri belépési díjat is megfizeti.

 Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet, amennyiben az Alapszabályt elfogadja, az egyszeri belépési díjat és a tagdíjat is megfizeti. A jogi személy a tagsági jogokat és kötelezettségeket törvényes – vagy meghatalmazott – képviselője útján gyakorolja, illetve teljesíti.

  1. A tagsági jogviszony a tagfelvételt kérelmező belépési nyilatkozatának a kitöltésével és az egyesület Elnöksége általi elfogadásával jön létre. A tagági viszony keletkezési időpontja: Új belépő tag esetén az egyszeri belépési díj befizetési időpontjával egyezik meg. Amennyiben  a tagsági viszony egy korábbi tagtól átvett ingatlanhoz kapcsolódó már élő tagi viszony átvállalásával jön létre úgy a felek ez irányú együttes nyilatkozatának az elnökség részére történő benyújtásával jön létre. A tagfelvételi kérelmet elutasító elnökségi határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 nap elteltéig –az egyesület közgyűléséhez címezve – lehet jogorvoslati igényt előterjeszteni. A közgyűlés ennek elbírálásáról a soron következő ülésen dönt. Az egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást kell vezetni, melyen az alábbi adatoknak kell szerepelnie:
    • bejegyzés sorszáma
    • a tag neve, lakcíme
    • a telek helyrajzi száma
    • a tagsági viszony kezdete, megszűnésének oka és ideje
    • az Alapszabály és az egyesület vonatkozó szabályainak elfogadásának tanúsítása, időpont szerint
  2. A tagsági viszony formái:
    • alapító tag (tagdíjat az alapítástól szabály szerint fizeti és az egyszeri belépési díjat befizette)
    • rendes tag (tagdíjat szabály szerint fizeti és az egyszeri belépési díjat befizette)
    • pártoló tag (nem felel meg a tagsági viszony kritériumainak, de tagdíjat fizet, ugyanakkor a szavazati jog gyakorlását kivéve gyakorolja a tagsági jogokat.)
  3. A tagsági viszony megszűnése:
    • a tag kilépésével a tag hónap utolsó napjára szóló felmondásával
    • a tag halálával
    • a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével
    • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával (Ptk.3:68.§. (1) bek. b./ pont)
    • az egyesület jogutód nélküli megszűnésével
    • a tag kizárásával
  4. A közgyűlés jogosult a tagot kizárni, ha a tag
    • az alapszabályt vagy az egyesület fegyelmi szabályzatát súlyosan megszegi
    • magatartásával az egyesület érdekeit súlyosan veszélyezteti vagy sérti
    •  tagdíjat felszólítás ellenére sem fizeti 

                       Az egyesület a tag tagsági jogviszonyát jogosult felmondani, ha a tag a tagsági jogviszony alapszabály által meghatározott feltételeinek nem felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidőben írásban felmondhatja.

 1. A tag jogosult
   • az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, szerveinek határozatait és ügyvitelét megismerni
   • a tag részére biztosított, egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni
   • az egyesület szervezeti életében részt venni
   • az egyesületben tisztséget betölteni és szavazati jogot gyakorolni
   • az egyesület által haszonbérbe vett holtágon kedvezményes árú éves területi horgászengedélyt váltani
   • az egyszeri belépési díjból származó jogait adásvétel útján elidegeníteni, illetőleg örököseire hagyni.
   • Több örökös (jogutód) esetén az örökösök együttes nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy az örökösök közöl horgászati jogosultsággal is járó tagi jogviszonyt mely örökös jogosult igényelni. A horgász telek többes öröklése esetén is, csak egy tagi viszony létesíthető
  1. A tag köteles
    • az egyesület szervezeti életében részt venni
    • az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, határozatait betartani
    • az egyesületi egyszeri belépési díjat megfizetni
    • az egyesületi- jogfenntartó- tagdíjat rendszeresen, pontosan tárgyév június 30. napjáig megfizetni
    • megválasztása esetén az egyesületi tisztséget legjobb tudása szerint ellátni, a rábízott feladatokat végrehajtani
    • az egyesület érdekeit tiszteletben tartani, védelmezni
    • amennyiben horgászatot is gyakorol, köteles a horgászatra, a közrendre vonatkozó egyesületi szabályokat és határozatokat betartani, ill. betartatni
    • az egyesület vagyonát ( a vízben levő halat) a vezetőség által készített beosztás szerint védeni. Akadályoztatás esetén helyettesítésről gondoskodni

 

 1. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS  MŰKÖDÉSE
  1. Az egyesület vezető szervei:
    • a közgyűlés
    • az elnökség
    • az ellenőrző bizottság
    • a fegyelmi bizottság
  2. A közgyűlés

Az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést az Elnök hívja össze tagoknak, valamint meghívottaknak címzett meghívóval, mely tartalmazza a közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontokat, a közgyűlés helyét és idejét. Az Elnök akkor is köteles összehívni a közgyűlést, ha azt a tagság 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. (Ptk. 3:18.§)

A közgyűlés összehívása az írásbeli meghívónak az esedékességet megelőző 15 nappal korábbi dokumentált megküldésével, közzétételével történik. ( A közgyűlési meghívót postai levélben, elektronikuslevélben, vagy egyéb dokumentálható módon kell megküldeni, melyből ki kell tűnjön, hogy a megküldés, közzététel az érintett részére a meghatározott határidőn belül megtörtént. )

Határozatképtelenség esetére 30 perc elteltével ugyanazon a helyre azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül, amelyet a meghívóban is közölni kell.

A közgyűlési meghívó közzétételétől számított, 2 azaz kettő napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlés összehívójánál a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 A közgyűlés határozatait – a tisztségviselők választásának kivételével- nyílt szavazással és a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével hozza. A közgyűlés egyszerű többséggel titkos szavazást rendelhet el.

A fentiektől eltérően az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlést az egyesület elnöke vagy az elnökség által kijelölt elnökségi tag vezeti le, aki gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének a vezetéséről. A jegyzőkönyv készülhet hangfelvétel alkalmazásával, de a hangfelvétel anyagát írásban is el kell készíteni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

    • a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges létszámadatokat, jelenléti ív szerint
    • a közgyűlés elfogadott napirendjét, az ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket melléklet szerint
    • a hozzászólások lényegét
    • a közgyűlés határozatainak pontos szövegét, a határozatok végrehajtásáért felelős személy nevét és a végrehajtás határidejét
    • a határozathozatal során történt szavazás eredményét.

Szavazategyenlőség esetén mivel a szavazásra feltett kérdés nem nyerte el a kívánt többséget a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

2.1.A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

    • az alapszabálynak, az egyesület szervezeti és működési szabályzatának és a fegyelmi szabályzatának az elfogadása és módosítása
    • az Elnökség, az Elnök, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság megválasztása 5 év időtartalomra, és felmentése
    • megválasztja az egyesület bizottságainak elnökeit
    • az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának az elfogadása
    • az Elnökség tagfelvétellel és tagkizárással kapcsolatos határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása
    • az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának vagy az egyesület megszűnésének kimondása (Ptk. 3:74. §. b./ pont)
    • mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal
    • az egyesületi tagdíj megállapítása
    • a tisztségviselők eseti anyagi és erkölcsi elismerése
    • az éves és időszakos horgászengedélyek, heti és napi jegyek árának meghatározása
    • elbírálja a Fegyelmi Bizottság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket
    • helyi horgászrend elfogadása
    • éves költségvetés és beszámoló elfogadása (Ptk. 3:74. §. D./ és e./ pont)
    • vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll Ptk. 3:74. §. f./ pont)
    • olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozóival köt (Ptk. 3:74. §. g./ pont)
    • Dönt az elnökség létszámáról, a vezető tisztségviselők köréről, és a delegált hatáskörökről.

A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az.

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
   
  1. Az Elnökség

A közgyűlés a tagok sorából 5 évi időtartalomra Elnökséget választ. Az elnökség az egyesület végrehajtó szerve, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek kivételével minden egyéb ügyben jogosult dönteni, gondoskodik a közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról, illetve végrehajtja azokat.

Az elnökség létszámát a közgyűlés külön határozattal állapítja meg. A létszám 3főnél kevesebb nem lehet Az elnökség tagjai: elnök, két elnökhelyettes, titkár és további tagok létszámot meghatározó közgyűlési határozatnak megfelelően..

 Az elnököt a közgyűlés az elnökhelyetteseket és a titkárt az elnökség választja meg a megválasztott elnökségi tagok közül. Határozatképességéhez az elnökség több mint felének (egyszerű többségének) jelen kell lennie, köztük legalább az Elnöknek vagy egy elnökhelyettesnek.

Üléseit az Elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az Elnök felhatalmazhatja az elnökhelyettest az Elnökség egyéb esetben történő összehívására is.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az elnökség ülésén egyszerű szótöbbséggel egyes esetekben titkos szavazást rendelhet el.

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, erről az Elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes gondoskodik.

Az Elnökség működésének részletes szabályait az ügyrendjében maga állapítja meg.

   1. Az Elnökség tagjainak megbízatása a megválasztásuktól számított 5 éves időszakra szól. A megválasztott tagok külön nyilatkoznak a megbízásuk elfogadásáról és a tisztség betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségükről.

Az elnökség tagja (Vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Az Elnökség tagja e megbízatásából adódó feladatait személyesen köteles ellátni.

 Nem lehet az Elnökség tagja (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet az Elnökség tagja (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 

  1. Ellenőrző Bizottság

A közgyűlés 5 évi időtartamra elnökből és két tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Elnökség, illetve az egyesület gazdálkodását és működésének alapszabályszerűségét. Az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.
Az Ellenőrző Bizottság elnökének akadályoztatása esetén ez a jog az általa kijelölt ellenőrző bizottsági tagot illeti. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről legalább évente egyszer köteles a közgyűlésnek beszámolni. Az egyesület alapszabály-ellenes működésének vagy a gazdálkodás-, vagyonkezelésnek az egyesületi érdekeket súlyosan sértő gyakorlata esetén jogosult és köteles az Elnöknél a közgyűlési soron kívül történő összehívását kezdeményezni az Elnökség egyidejű értesítésével.
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerinti gyakorisággal ülésezik, üléseit a bizottság elnöke hívja össze. Az ülést a bizottsági elnök vezeti, aki irányítja és szervezi a bizottság tevékenységét. Ügyrendjét és működésének részletes szabályait maga állapítja meg. Üléseiről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai külön nyilatkoznak megbízásuk elfogadásáról és a tisztség betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségről.

Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
 

  1. A Fegyelmi Bizottság

A közgyűlés egy elnökből és két tagból álló Fegyelmi Bizottságot választ 5 évi időtartamra.

 A bizottság első fokon eljár az egyesületi tagok fegyelmi ügyeiben, amely eljárásban a bizottság indokolt határozatot hoz. A bizottság határozata ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. Tevékenységét az alapszabály, a horgászrend, valamint a közgyűlés által elfogadott fegyelmi szabályzat, illetve a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint végzi.

 Az egyesület fegyelmi helyzetéről köteles a közgyűlést évente beszámolóval tájékoztatni.

A Fegyelmi Bizottság szükség szerinti üléseit a bizottsági elnök hívja össze, aki irányítja és szervezi a bizottság tevékenységét. Működésének szabályait maga állapítja meg.

Üléseiről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Fegyelmi Bizottság tagjain külön nyilatkoznak megbízásuk elfogadásáról és a tisztség betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségről.
 

  1. Az Elnök

Az egyesület Elnökét az egyesület tagjai sorából 5 évi időtartamra titkos szavazással a közgyűlés választja,

Az Elnök

    • önállóan törvényes képviselet alapján képviseli az egyesülete és az elnökséget
    • szervezi és irányítja az egyesületet
    • összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit
    • az elnökség tevékenységét koordinálja
    • felügyeli a testületi szervek határozatainak végrehajtását
    • gondoskodik az egyesület alapszabályszerű működéséről
    • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai felett
    • ellátja az e tisztséghez kapcsolódó a vonatkozó jogszabályok - elsődlegesen a Ptk (2013.évi V. tv.) által – előírt feladatokat.

Az elnök külön nyilatkozik a megbízás elfogadásáról és a tisztség betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségről.
 

  1. Az Elnökhelyettesek

Az elnökség a megválasztott elnökség tagjai sorából 5 évi időtartamra elnökhelyettest választ, akik az elnök vagy elnökség megbízása szerint segíti az elnököt feladatai ellátásában. Az elnök akadályoztatása esetén – az elnökség kijelölése szerint – teljes jogkörrel ellátják az elnök hatáskörét és feladatait.

 

  1. Titkár

Az elnökség tagjai sorából, vagy a tagok közül határozatlan időtartamra titkárt választ. A titkár szervezi az egyesület napi ügyintézését, ügyvitelét, a tagi és egyéb nyilvántartások ( fogási napló, halasítás stb.) vezetését. Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén értesíti az elnököt.

Az egyesület titkára külön nyilatkozik a megbízás elfogadásáról és a tisztség betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségről.

 

  1. A pénztáros

Az elnökség tagjai sorából, vagy a tagok közül határozatlan időtartamra pénztárost választ. A pénztáros kezeli az egyesület pénzállományát és értékeit, nyilvántartja és kezeli a számlákat, vezeti a pénztárkönyvet, ellenőrzi a számlák hitelességét, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén értesíti az elnököt.

Az egyesület pénztárosa külön nyilatkozik a megbízás elfogadásáról és a tisztség betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségről.

Az egyesület titkári és pénztárosi pozícióját azonos személy is betöltheti.

 

9./ Jelölő Bizottság

A közgyűlés 5 évi időtartamra az egyesület tagjai közül elnökből és két tagból álló Jelölő Bizottságot választ. A Jelölő Bizottság a közgyűlés összehívására jogosult személy, vagy szerv felhívására gondoskodik arról, hogy az egyesület működése során a közgyűlés által betöltendő posztokra kellő számú jelölt kerüljön megnevezésre, hogy a választások lebonyolíthatóak legyenek. Munkája során előzetesen egyeztet a jelölt állításra jogosult szervekkel és személyekkel a szóba jöhető személyekről. Felveszi a kapcsolatot a jelöltekkel is a jelölés előzetes elfogadásáról. Vizsgálja az esetleges összeférhetetlenség fenn állását, beszerzi az erre vonatkozó nyilatkozatokat.

A jelölő bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek jelöltek tisztségviselői pozíció betöltésére.

Az a tag, akinek az egyesülettel szemben tartozása van, nem lehet jelölt tisztségviselői pozíció betöltésére a tartozása kiegyenlítéséig

 1. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
  1. Az egyesület vagyona a tagdíjakból, az egyesület tagjai által befizetett egyszeri belépési díjból, az éves és időszaki horgászengedélyek bevételéből, az átengedett önkormányzati bevételekből, a helyi önkormányzattal kötött megállapodás révén befolyó, illetve egyéb bevételekből – magán és jogi személyek felajánlásából – áll.
  2. Az egyesület tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül végzik, azonban indokolt kiadásaik megtérítésére a hatályos jogszabályi rendelkezések és az elnökség határozatainak megfelelően jogosultak.
  3. Az egyes egyesületi feladatok ellátása alkalmazott foglalkoztatása vagy megbízás útján történhet, erről az elnökség jóváhagyásával az elnök jogosult dönteni, és a szükséges szerződést megkötni az egyesület nevében.
 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesületi jogról szóló és az egyéb ide vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint az egyesület vezető szerveinek külön megállapítandó ügyrendjének rendelkezései az irányadóak.

Gyomaendrőd, 2015. május hó 22. napján.

A jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Bónom-zug Vizéért Egyesület Gyomaendrődön 2015. év május 22. napján megtartott közgyűlésén 1/2015. (05. 22.) BVE számú határozatával –, egységes szerkezetben- elfogadta.

Csapó László
elnök