Házirend

Egyesületi Házirend

A Házirend az Egyesület működési területén horgászók, üdülők és vendégek együttélését hivatott szabályozni, aminek jogszabályi alapját a 2013.évi CII. Törvény , és a 133/2013(XII.29) VM rendelet előírásai képezik.

Ennek következtében a Bónom-zugi holtág vizét a törvény halgazdálkodási hasznosítású területnek tekinti, melynek értelmében, a horgászat feltételeinek a javítása elsőbbséget élvez más hasznosítási módokkal szemben. A Házirendünket az ennek  való megfelelés érdekében állítottuk össze.  

Alapcél:

A zavartalan horgászat lehetőségeinek biztosítása a jogszabály adta kereteken belül.
Ennek érdekében a vizünkön és a vízparton minden egyéb tevékenységet csak ennek figyelembe vételével szabad végezni.

További cél:

- a környezet védelme, a vízterület megóvása, a halállomány megőrzése és védelme, valamint az üdülő vagy vízparti tulajdonosok, és a vendégek nyugodt pihenéséhez való jogának biztosítása.
- a felüdülés, és a természeti környezettel való összhang megteremtése

Céljaink teljesülése érdekében a vízparti tartózkodás során, ennek érvényesülnie kell, ezért azt indokolatlanul senki nem zavarhatja. A kiabálást, és a technikai eszközök túl hangos működtetését kerülni kell. Elvárás, hogy minden holtágunkon tartózkodó személy kultúrember módjára viselkedjen, tartsa be szabályainkat és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató beszédstílustól.

Az Egyesület vezetése mindenkitől elvárja a Házirend pontjainak betartásán túl, az írott és íratlan magatartási és etikai normák betartását!

Előírások és szabályozások:

 1. A nyugodt horgászati lehetőségek biztosítása érdekében tilos a vízterületen a nagy zajjal járó strandolás.
 2. A csónakhasználat és egyéb vízi alkalmatosság használata a napi, a heti és az éves gyermek területi engedéllyel horgászóknak, a kedvezményezetteknek, valamint az üdülő vendégeknek horgászat céljára nem megengedett.
  Ezen személyek számára a csónakázás a vendéget fogadó tag felelősségére, kizárólag a horgászok zavarása nélkül napközben 10 – 17 óráig engedélyezett!
  Az Egyesület tagjai evező lapáttal vagy elektromos motorral működtetett csónakot használhatnak a horgászat zavarása nélkül, napkeltétől napnyugtáig.
 3. Robbanómotoros csónakmotor használata tilos!
  Kivétel ez alól az Egyesület tulajdonát képező, robbanó motoros csónak, mely ellenőrzési céllal, illetve egyesületi érdekből, az egyesület elnöke által feljogosított személy számára, a nap 24 órájában, korlátlanul használható.
 4. A zavartalan pihenés érdekében a robbanómotoros fűnyíró és vízszivattyú működtetését, valamint a nagy zajjal járó tevékenység folytatását március 15 és október 15 között lehetőleg ne a hétvégeken végezzék.
 5. Az egyesület tagjai tartoznak a KÖZGYŰLÉS által elfogadott Házirendet megismerni, azt elfogadni, és az abban foglaltakat családtagjaikkal, kedvezményezettjeikkel, vendégeikkel megismertetni és betartatni!
  Üdültetést végző tagok az üdülő jól látható részén kötelesek a Házirendet kifüggeszteni, és gondoskodni arról, hogy vendégeik az üdülés megkezdésekor elolvassák, azt megfelelő módon értelmezzék.
 6. Az Egyesület tagjai tudomásul veszik azt, hogy a Házirend előírásainak be nem tartása különböző fegyelmi szankciókat vonhatnak maguk után.
  A fegyelmi felelősségre vonás címzettje a kedvezményezettjére vagy vendégére, vagy egyéb cím alatt horgászatra jogosultra vonatkozólag is, mindig a telek tulajdonosa, illetve az e g y e s ü l e t t a g j a ! (A hatósági intézkedést nem igénylő esetekben)
 7. A Házirend megsértésével kapcsolatos panaszt – a körülmény és időpont pontos leírásával, és az azt igazoló személyek megnevezésével – az esemény bekövetkezését követő három napon belül, az egyesület vezetése felé a sérelmezettnek írásban jelezni szükséges, melyhez hangfelvétel, fotó, stb. is csatolható A bejelentést követő 30 napon belül az egyesület Fegyelmi Bizottsága az ügy tárgyalását megkezdi és a javasolt fegyelmi büntetésről a vezetőséget tájékoztatja. A vezetőség feladata ezt követően a hozott határozat kézbesítése.
 8. A Bónom-zug területén az üdülés és a horgászat megkezdése előtt mindenki számára kötelező az Egyesületi Horgászrend és Házirend megismerése és betartása!
  A szabályzatok érvényre juttatásáért a t e l e k t u l a j d o n o s a, vagy az e g y e s ü l e t t a g j a a felelős, függetlenül attól, hogy azt valakinek vagy valakiknek ideiglenesen átengedte, kiadta, bérbe adta, vagy más formában hasznosította.
  A telek tulajdonosát távolléte nem mentesíti a felelősségre vonás alól.
 9. A Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében levő vízterületen horgászat, csónakázás, felfrissülési célú fürdőzés és úszás, valamint az üdüléssel összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért az egyesület felelősséget nem vállal.
 10. Eljárásrend:
  A Házirendet megsértő tagokkal szemben, amennyiben arra vonatkozó bejelentés érkezik és az bizonyítást nyert, akkor intézkedés annak súlyától függően az Egyesület Fegyelmi Szabályzata alapján történik.

Ezeket az intézkedéseket lehetőleg előzze meg az érintettek bevonásával, békéltető elbeszélgetés, és csak ennek eredménytelensége esetén indokolt a szankció, vagy feljelentés alkalmazása.
Nem egyesületi tag esetében amennyiben a fenti békéltetésre nincs lehetőség, de ismert a személy, úgy hatósági feljelentés megtételével kell eljárást kezdeményezni.

Az Egyesület közgyűlése, a 5/2014.(II.15) BVE sz. határozatával a házirendet egységes szerkezetben elfogadta.

Csapó László
elnök