Horgászrend

Bónom-zug Vizéért Egyesület
5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 14.
E-mail: bonomzugiegyesület@gmail.com
https://www.bonomzugvizeert.hu

 

EGYESÜLETI HORGÁSZREND

 

Általános szabályok:

1.   A Bónom-zugi holgon (halgazdálkodási vízterület) a hal kifogására a Bónom-zug Vizéért Egyesület, (halgazdálkodásra jogosult) vagy az általa feljogosított, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező személy (a feljogosított személy) jogosult.

2.   A halgazdálkodási vízterületünkön - a hal fogása, és a halfogásra irányuló tevékenység az alábbi feltételek mellett folytatható:

- A Bónom-zug Vizéért Egyesület vízterületén halfogási tevékenység végzéséhez érvényes plasztikkártya, állami horgászjegy, vagy turista állami horgászjegy, fogási napló, tagságot tanúsító igazolvány, valamint a halgazdálkodásra jogosult területi jegye is szükséges. Ezek a halfogásra jogosító okmányok csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát a halfogásra.

- halfogási tevékenység végzéséhez köteles magánál tartani golyóstollat, mérő szalagot és mérleget

 

3.   Éves engedélyt annak az egyesületi tagnak lehet kiadni, akinek az egyesülettel szemben nincs lejárt határidejű rendezetlen anyagi és egyéb természetű tartozása. A tagok kedvezményezettjei csak a kedvezményt adó tag éves tagdíjának befizetése után kaphatnak horgászengedélyt. Ennek feltétele az, hogy a kedvezményt adó megfeleljen a fentiekben írt feltételeknek!

 

4.   A halgazdálkodási vízterületünkön halfogási tevékenységet végző személy a 2. pontban felsorolt okmányokat, a halfogási tevékenység időtartama alatt köteles magánál tartani, és ezeket az iratokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni.

 

5  A halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. Minden más eszköz használata (pl. meslenc, átkötő, varsa, elektromos készség) engedély nélkülinek minősül, ezért az, a halgazdálkodási vízterületünkön horgászók részére tilos!

A horgokat vagy véghorogként, vagy előkére kötve szabad a főzsinórra felkötni.

A 14 éven aluli gyermek horgászjeggyel rendelkezők, egy darab, úszós készséggel (egy horoggal) horgászhatnak nagykorú felügyelettel napkeltétől-napnyugtáig. Méretkorlátozással védett halat nem tarthatnak meg, napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen 3 kg-ot foghatnak ki.

 

6.   A horgászat ideje alatt minden horgászónak személyes jelenlétével kell a horgászbotok folyamatos felügyeletéről gondoskodni. A bevetett horgászkészségektől csak a horgászatra használt telek határvonalain belül távolodhatnak el, lehetőleg úgy, hogy a kapás észlelésekor azonnal cselekedni tudjanak a hal megakasztásához.
 

7  Halgazdálkodási vízterületünkön a törvény által megszabott fogható őshonos halfajok fajlagos tilalmi idejétől, kifogható mérettartományától eltérően:

- a ponty fajlagos tilalmi ideje feloldásra került, valamint kifogható mérettartománya 35 cm-ben lett korlátozva.

- az állomány védelme érdekében a 5 kg-os vagy azt meghaladó testtömegű pontyot,

- illetve a COMPÓT egész évben tilos kifogás után megtartani.

 

8.   Halgazdálkodási vízterületünkön előforduló idegenhonos halfajok fajlagos tilalmi idejétől, méret tartományától eltérően:

- az amur kifogható legkisebb mérettartománya 50 cm

- a 10 kg-os vagy azt meghaladó testtömegű amur nem vihető el, kifogás után kötelező azonnal kíméletesen visszahelyezni.

 

Az inváziós idegen honos halakat (törpeharcsa fajtái, ezüst kárász, busa, naphal) kifogás után visszaengedni tilos!

2 db busa kifogása esetén a busa célzott horgászata tilos!

 

9.   A holtág teljes területén a pergető horgászat – csak nappal – megengedett, a „kuttyogtatás”, egész évben tilos!

 

10. Minden partról horgászó, a telek előtt levő meder szélességének 50%-ig veheti igénybe a vízterületet. Ennek tiszteletben tartása minden horgásznak kötelező! Amennyiben a horgászhellyel szemben a horgászat ideje alatt nem horgászik senki, úgy lehetőség van a szembeni partszakasz meghorgászására is. Ha a szemben lévő partszakaszra horgász érkezik, úgy a további horgászat csak a szemben horgászó zavarása nélkül folytatható. Ha ez nem lehetséges minden kérés, felszólítás nélkül a túloldali horgászhelyen való horgászatot abba kell hagyni.

A csónakból csak az egyesületi tag horgászhat – napkeltétől, napnyugtáig. Az így horgászó, a meder szélességének 50%-t, és 10 m szélességű partszakaszt vehet igénybe a partról (stégről) horgászó és a tulajdonos helyének zavarása nélkül.

A csónak használata etetés céljából a kedvezményezettek, napi és heti jeggyel rendelkező vendégeknek 17 órától másnap reggel 10 óráig nem megengedett.

A kedvezményezett, napi és heti jeggyel rendelkező vendégek számára a HORGÁSZ KÉSZSÉG BEHORDÁSA, illetve az etetőhajó használata is tilos!

 

11. Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyet napnyugtától napkeltéig meg kell világítani folyamatos fényt adó fényforrással. A megvilágítás során kerülni kell a szomszédos (szembeni) horgászhelyek zavarását.

12. Az egyesület tagjai és kedvezményezettjei méretkorlátozás alá eső halakból (ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, balin) napi 2 darabot, és összesen heti 8 darabot tarthatnak meg. A napi darabszám korlátozással nem érintett halakból a kifogható mennyiség naponta 3 kg.

Az éves kifogható összes mennyiség napi darabszám korlátozás alá tartozó halfajokból, valamint az egyéb kifogható halfajokból összesen 80kg. A busából -fogását a fogási naplóba be kell vezetni - és törpeharcsából kifogott mennyiség nem számít bele az éves kifogható mennyiségbe! Amennyiben a tag az év folyamán a meghatározott mennyiségen felül tovább szeretné a horgászati jogát gyakorolni, akkor köteles újabb éves engedélyt váltani!

 

13.  Napijeggyel, hetijeggyel horgászók a méretkorlátozás alá eső halakból napi 2 darabot, hetente összesen 6 darabot tarthatnak meg. (A napi, illetve a heti területi engedélyek váltásának időpontjától számított 24 órára, illetve egy hétre vonatkoztatva.)

A napi darabszám korlátozással nem érintett halakból(keszeg, kárász, törpeharcsa) a kifogható mennyiség naponta 3 kg.

14. A kedvezményezettek, a napi- és heti jeggyel horgászók csak partról horgászhatnak!

 

15. A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni tilos.

 

16. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

 

17. A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.

 

18. A halgazdálkodási vízterületünkön halfogási tevékenységet végző személy a kifogott halmennyiségről fogási naplót köteles vezetni és évente egyszer leadni. A fogási naplót, minden tárgyév január 31-ig, az állami horgászjegy kiváltásának helyén kell leadni. A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

Halfogási tevékenységet végző személy a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után, azonnal köteles bejegyezni.

A darabszám - korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.

A fogási napló vezetését a 133/2013 CII. törvény szabályozza. Azok a horgászok, akik nem egyesületünknél váltottak állami horgászjegyet, vagy napi és heti jegyet, kötelesek az egyesület által kiadott halfogási összesítőt a horgászat befejezésével, de legkésőbb január 31-ig az egyesülethez eljuttatni.

 

19. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.

 

20. Csónak a Bónom-zug vizén evezőlapáttal, vagy elektromos motorral üzemeltethető. A csónak használata a tulajdonos felelősségére történik, az egyesület semmilyen felelősséggel nem tartozik az esetleg okozott balesetért, kárért. (A csónakok felszereltségét és a vízi közlekedést a 27/1993. (IX.23.) KHVM rendelet és a 2000. évi XL. tv. előírásai szabályozzák.)

 

21. Az ideiglenes csónakrögzítő eszközök, karók, horgászhelyet, etetést jelző bóják a horgászat befejeztével eltávolítandók.

A speciális, teflon bevonatos, mechanikai behatásra elhajló, a vízből max. húsz centimétert kiálló műanyag jelzők, eltávolítása nem szükséges.

 

22. Tilos a horognak olyan mozdulattal való meghúzása (rángatása), hogy az kívülről akadjon a hal testébe (“gereblyézés”). Tilos olyan szereléket használni, amely eleve ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a főzsinórra előke nélkül közvetlenül felkötött, vagy a mű csali elé kötött egyes és hármas horog.). A gereblyézés a halaknak komoly sérülést okoz, így a halvédelmi szabálysértésen kívül állatkínzásnak minősül és büntetőjogi eljárást von maga után.

 

23.  A területi jegy megváltásával a horgász hozzájárul és tudomásul veszi, hogy szabálytalanság esetén róla fénykép vagy videofelvétel készülhet.

 

24.  Október 01.-december 01. között csak az egyesületi tagok és a kedvezményezettek, december 01-    től az évadzáró közgyűlésig csak a tagok horgászhatnak! December 01-től ezt a szándékukat az  elnökség valamelyik tagjának a horgászat megkezdése előtt írásban jelezniük kell.

 

25. Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

A Bónom-zugi holtág vizén horgászók, telektulajdonosok kötelesek a vízpart tisztaságát megőrizni, a víz minőségét megóvni.

 

Ezért minden érintett köteles:

- A partról a szemetet, hulladékot eltávolítani, azt megsemmisíteni, vagy a Város által kijelölt szemétgyűjtő helyre elszállítani.

- A vízpartot, és az ott található növényzetet eredeti állapotának megtartása mellett tisztán tartani, gondozni.

- A vízi és vízparti, felszíni és felszín alatti élővilágot óvni és védeni.

- A víz minőségét védeni, az észlelt hiányosságokat, elváltozásokat a vezetőségnek bejelenteni.

- A vízben észlelt hal és egyéb tetemet (pl. kagyló, kisállat) a vízből kiszedni, és azt megfelelő helyen elásni.

- A nádat a vegetációs időszak kezdetéig levágni, a vízből, és a partról eltávolítani.

A jégen történő nád égetése szigorúan tilos!

 

26.  November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata tilos!

 

Egyéb rendelkezések:

 

27. Az egyesület horgászrendjében nem szabályozott kérdésekben a 2013.CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről és a 133/2013.(XII:29) VM a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet alapján kell eljárni.

 

28. Aki a horgászrend ellen vét az ellen az egyesület – a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően - eljárást kezdeményez.

 

29. A Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében levő vízterületen horgászat, csónakázás, valamint az üdüléssel összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért az egyesület felelősséget nem vállal.

 

A horgászrend módosítását az egyesület 2023. 02. 18. napján tartott közgyűlése a 3/2023.02.18.BVE számú határozatával elfogadta.

 

 

Csapó László s.k.
elnök

 

Bónom-zug Vizéért Egyesület